Pi Network is a virtual currency that can only be mined or mined on a phone, but does not consume device resources like other free mining applications. Previously Pi Network could include mining applications such as Electroneum (ETN), but this application consumes your device resources to decode the algorithm (Electroneum uses cryptonight algorithm). With Pi Network, when you dig coins will feel the device does not heat up. In addition, you can also turn off the application or turn off the network and still be able to mine coins every 24 hours.

2. Is Pi Network scam?

Mạng Pi là một loại tiền ảo chỉ có thể được khai thác hoặc khai thác trên điện thoại, nhưng không tiêu tốn tài nguyên thiết bị như các ứng dụng khai thác miễn phí khác. Mạng Pi trước đây có thể bao gồm các ứng dụng khai thác như Electroneum (ETN), nhưng ứng dụng này tiêu tốn tài nguyên thiết bị của bạn để giải mã thuật toán (Electroneum sử dụng thuật toán cryptonight). Với Mạng Pi, khi bạn đào tiền sẽ cảm thấy thiết bị không nóng lên. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắt ứng dụng hoặc tắt mạng và vẫn có thể khai thác tiền mỗi 24 giờ.

Ghi chú:

Pi Network is a virtual currency that can only be mined or mined on a phone, but does not consume device resources like other free mining applications. Previously Pi Network could include mining applications such as Electroneum (ETN), but this application consumes your device resources to decode the algorithm (Electroneum uses cryptonight algorithm). With Pi Network, when you dig coins will feel the device does not heat up. In addition, you can also turn off the application or turn off the network and still be able to mine coins every 24 hours.

Note:

Kha MMO

+ Kiếm tiền với pi network https://minepi.com/nguyentrongkha + Mã mời: nguyentrongkha

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store